Saltar al contenido

POLIPLACÓFOROS

Reino: Animal; Filo: Mollusca

Clase POLYPLACOPHORA

Subclase NEOLORICATA

Orden CHITONIDA

- Familia ACANTHOCHITONIDAE

Acanthochitona fascicularis
 

- Familia CHITONIDAE

Chiton olivaceus
 

Orden LEPIDOPLEURIDA

- Familia LEPTOCHITONIDAE

Leptochiton algesirensis